Woordenlexicon boekhouders België

Accountant

Iemand die zijn werk maakt van accountancy, persoon die beroepsmatig jaarrekeningen controleert.

Btw-aangifte
Aangifte van de belastingen op toegevoegde waarde. Deze aangifte moet maandelijks of elk kwartaal gebeuren, naargelang de omzet van het bedrijf.

Commanditaire vennootschap
Vennootschap tussen 1 of meer hoofdelijk volledig aansprakelijke vennoten en tussen 1 of meer personen die enkel kapitaal inbrengen.

Dubbele boekhouding

Methode van boekhouden waarbij elke transactie op zijn minst op twee verschillende manieren wordt geadministreerd. De dubbele boekhouding is verplicht bij vennootschappen en grotere bedrijven.

Enkelvoudige boekhouding
Systeem waarbij dagelijkse boekhouding in dagboeken worden bijgehouden, waaruit men meteen de jaarrekening kan trekken. Dit is de boekhouding die voor kleinere bedrijven of eenmanszaken verplicht is.

Equivalent
Iets dat gelijkstaat met iets anders, iets gelijkwaardig.

Faillissement
Procedure voor handelaars en ondernemingen die hun facturen niet meer kunnen betalen. Deze procedure kan door schuldeisers worden aangevraagd of door de onderneming zelf. De bekrachtiging van een faillissement moet gebeuren via de rechtbank van koophandel.

Fiscaliteit
Heeft betrekking tot de belastingsheffing.

Hogere opleiding
Opleiding na het middelbaar onderwijs in een Hoge school of universiteit.

Jaarrekening
Het jaarlijks, financieel eindverslag van de onderneming. Geeft in grote lijnen weer wat er gebeurd is in het bedrijf gedurende het afgelopen jaar. De jaarrekening sluit aan op de administratie. De jaarrekening wordt meestal opgesteld door de boekhouder of belastingsadviseur en wordt bij grote bedrijven goedgekeurd door de accountant.

Manusje van alles
Uitdrukking voor iemand die allerlei taken toevertrouwd krijgt of die handig is in allerhande taken.

Neerlegging
Het officieel binnen brengen of overmaken van de jaarrekeningen bij de griffie.

NV
Naamloze vennootschap: rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen. De naamloze vennootschap is naamloos omdat er geen verplichting bestaat tot het bijhouden van een register van aandeelhouders. De vennoten blijven buiten beeld en zijn anoniem.

Omzet
De totale verkoop over een bepaald tijdsvak. De bruto omzet is het totaal van alle verkopen. De netto omzet is de bruto omzet min de teruggenomen goederen, de betalingskortingen en de schadevergoedingen die betaald zijn aan klanten voor slechte producten.

Stage
Periode van praktische oefening als onderdeel van een opleiding. De stage wordt in vele gevallen toegevoegd aan een opleiding om de praktijkervaring te kunnen overbrengen op de studenten.

Titelontzegging
Het afnemen of ontzeggen van een toegekende titel.

vzw

vereniging zonder winstoogmerk, groepering van een aantal personen die zich belangeloos inzetten voor een bepaald doel. Een vzw mag haar leden geen “stoffelijk” voordeel verschaffen. Dit betekent dat de mensen die actief zijn in de vzw geen voordelen mogen ontvangen die voortvloeien uit de diverse activiteiten van de vzw. Een vzw beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de vzw zelf ook contracten kan afsluiten en dat dit niet enkel door een individueel lid van de vereniging kan gebeuren.

Algemene info Tags : , , , , , , , , , , , .

Comments are closed.